پلن مورد نظر را انتخاب کنید

7 روز ضمانت برگشت

پلن 1(OVH)

مقدار فضا 1 گیگ
پهنای باند نامحدود
هارد SSD

پلن 2(OVH)

مقدار فضا 2 گیگ
پهنای باند نامحدود
هارد SSD

پلن 3(OVH)

مقدار فضا 3 گیگ
پهنای باند نامحدود
هارد SSD

پلن 6(OVH)

مقدار فضا 6 گیگ
پهنای باند نامحدود
هارد SSD

پلن4(OVH)

مقدار فضا 4 گیگ
پهنای باند نامحدود
هارد SSD

پلن5(OVH)

مقدار فضا 5 گیگ
پهنای باند نامحدود
هارد SSD